Reteaua Corect

Se pregătește instalarea unui șef plin la ‘Doi și-un sfert’

Dezvăluire Bugetul.ro. Ministerul Afacerilor Interne (MAI), în fruntea căruia se află Lucian Bode, anunță desfășurarea unui concurs pentru funcția de directorul general al Direcției Generale de Protecție Internă (DGPI), fostul serviciu de informații „Doi și-un sfert”.

Proba-interviu va avea loc în data de 05.08.2021, la ora  13:00. În prezent, DGPI este condus de generalul de brigadă Tiberiu Silviu Dumitrache, ajuns acum desemnat pe funcție, după ce i-a expirat și cea de-a doua împuternicire în luna ianuarie a acestui an. De altfel, Ministerul de Interne a mai vrut să desfășoare un concurs pentru numirea unui șef plin la DGPI și în iarnă. La vremea respectivă, generalul Tiberiu Silviu Dumitrache s-a înscris la concurs, iar în sistem se vorbea că jocurile sunt deja făcute pentru ca acesta să ocupe funcția de director general al DGPI prin concurs. În acest sens, Bugetul.ro a și publicat un material la momentul respectiv. În cele din urmă, concursul a fost amânat.

Citește și SURSE Șeful ‘Doi și-un sfert’ intră în concurs! Au fost zarurile aruncate deja?

În ianuarie 2020, colonelul Petru Răzvan Măgura a fost înlocuit de ministrul de Interne, de la acea vreme, Marcel Vela de la șefia fostului „Doi și-un sfert”, în locul său fiind numit Tiberiu Silviu Dumtrache, după cum am scris AICI.

Anunțul făcut de MAI

 A. Pentru a participa la concurs, cadrele militare – ofițeri trebuie să îndeplinească cumulativ  următoarele condiții: 

 1. să fie absolvenți de studii universitare de lungă durată sau studii universitare de licență  Ciclul 1 – Bologna, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
 2. studii postuniversitare sau studii de master în domeniul management sau în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției; 
 3. să fie declarați „apt medical” și „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 4. 4. să nu fie cercetați disciplinar, să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau să nu  fie pus la dispoziție pentru trimiterea în judecată sau pentru judecarea de către instanțele  judecătorești în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuțiilor funcției în care  este încadrat; 
 5. să fi obținut calificativul de cel puțin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de  serviciu; 
 6. să aibă minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
 7. să aibă 4 ani vechime în funcții de conducere în unități ale Ministerului Afacerilor Interne;
 8. să aibă vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne: minim 15 ani/ minim  10 ani; 
 9. să aibă gradul necesar pentru ocuparea postului – cadru militar – ofițer; 
 10. să dețină / să obțină aviz pentru lucrul cu cifrul de stat; 
 11. să dețină / să obțină autorizație / certificat de acces la informații clasificate secrete de  stat, nivel Strict Secret de Importanță Deosebită. 

B. Sinopticul desfășurării concursului

Concursul va consta în parcurgerea etapelor prevăzute de art. 23 din Anexa 3 la Ordinul  m.a.i. nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare, și anume evaluarea dosarelor de  recrutare și interviul. Interviul se înregistrează audio și/sau video. 

Proba interviului va avea loc în data de 05.08.2021, ora 1300la sediul Ministerului  Afacerilor Interne, municipiul București, Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1. În funcție de apariția  unor situații neprevăzute, locul și ora desfășurării probei pot fi modificate, candidații urmând a fi  informați în timp util.

Cererile de înscriere la concurs, respectiv documentele constitutive ale dosarului de recrutare  se vor depune conform termenelor precizate în Graficul de desfășurare a concursului prevăzut la  litera E a prezentului anunț. 

Dosarele de recrutare se vor depune exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a  Direcției Generale Management Resurse Umane serviciul3.dgmru@mai.gov.ro, și vor cuprinde  documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, cu  modificările și completările ulterioare, astfel: 

– copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul și specializarea  studiilor impuse de cerințele postului; 

– adeverință care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanț eliberată de medicul  de unitate; 

– adeverință eliberată de unitatea de proveniență din care să rezulte îndeplinirea condițiilor  prevăzute la lit. A, pct. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 din prezentul anunț; 

– realizări deosebite în carieră cu impact semnificativ asupra activității/imaginii instituției; În vederea verificării de către comisia de concurs a criteriilor pentru evaluarea dosarelor de  recrutare, prevăzute în anexa nr. 33la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, cu modificările și completările  ulterioare (vechime în armă, vechime în specialitatea structurii mai mare de 5 ani, cursuri/alte  forme de pregătire absolvite, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor, altele  decât cele necesare pentru ocuparea postului, obținerea, pe întreaga perioadă a carierei profesionale, a calificativului „Foarte bun“ sau superior, cu ocazia aprecierii de serviciu/evaluării  profesionale, lipsa sancțiunilor disciplinare de-a lungul carierei, recompense acordate de-a lungul  carierei, realizări deosebite în carieră cu impact semnificativ asupra activității/imaginii instituției,  candidații înscriși vor depune la momentul constituirii dosarului de recrutare documente  verificabile (adeverințe, acte de studii, caracterizări etc.) care să ateste îndeplinirea criteriilor  menționate. 

C. Evaluarea dosarelor de recrutare: 

– are drept scop aprecierea, cuantificarea și valorificarea în procesul de selecție a experienței  profesionale a candidaților, a conduitei și evoluției în carieră, precum și a cunoștințelor profesionale  dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă, pentru îndeplinirea eficientă a  atribuțiilor postului scos la concurs. 

– aprecierea candidaților se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării depuse  la dosarul de recrutare în scopul îndeplinirii de către candidați a condițiilor de participare la  concurs, precum și prin aplicarea criteriilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 3din Ordinul  m.a.i. nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

– evaluarea dosarelor de recrutare și acordarea punctajului aferent se realizează de către  comisia de concurs cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probei interviului. – candidații care îndeplinesc condițiile de participare la concurs sunt declarați „promovat”. – pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 33, candidaților declarați „promovat” li se acordă  un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale. 

D. Interviul: 

– are drept scop aprecierea cunoștințelor profesionale, în acord cu tematica și bibliografia de  concurs, precum și a aptitudinilor, abilităților și motivațiilor relevante în raport cu atribuțiile  specifice postului. 

– este structurat pe următoarele capitole: 

 1. a) cap I – aprecierea cunoștințelor profesionale; 
 2. b) cap II – susținerea unui proiect managerial; 
 3. c) cap III – evaluarea aptitudinilor și abilităților specifice palierelor de  conducere, precum și a motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor asociate postului. Aprecierea rezultatelor finale, pe fiecare capitol dintre cele menționate mai sus se face cu  note de la 1 la 10, cu acordarea unui punct din oficiu. 

Evaluarea candidaților se realizează de fiecare membru al comisiei de concurs în parte.

Nota minimă de promovare, pe fiecare capitol, este 7,00, calculată ca medie aritmetică a  notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire. 

Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00, calculată ca medie ponderată între  notele obținute la fiecare dintre cele trei capitole, astfel: 20% nota la capitolul I, 30% nota la  capitolul II și 50% nota la capitolul III. 

În situațiile în care se înregistrează diferențe mai mari de un punct între notele acordate de  membrii comisiei de concurs, președintele comisiei identifică itemii apreciați diferit și, după caz,  stabilește punctajul final în vederea încadrării în marja de diferență menționată. 

Este declarat „admis” candidatul care a fost declarat „promovat” la fiecare probă și a obținut  cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obținut la proba de evaluare a  dosarelor de recrutare și a punctajului rezultat prin ponderarea cu 70% a notei finale la proba  interviului.

E. Graficul desfășurării concursului:

Activitate  Termen/Perioada/Observații
Depunerea de către candidați a cererilor de înscriere la  concurs, a CV-ului și declarației de confirmare a cunoașterii și  acceptării condițiilor de recrutare 

 

Cererile vor fi adresate ministrului afacerilor interne. Documentele vor fi depuse exclusiv în format electronic, la  adresa de e-mail a Direcției Generale Management Resurse  Umane serviciul3.dgmru@mai.gov.ro

Până la 09.07.2021, ora  16.00 

 

(inclusiv în zilele de sâmbătă  și duminică)

Depunerea de către candidați a dosarelor de recrutare în volum  complet  

 

Dosarele de recrutare se vor depune exclusiv în format  electronic, la adresa de e-mail a Direcției Generale Management  Resurse Umane serviciul3.dgmru@mai.gov.ro și vor cuprinde  documentele prevăzute la lit. A

Până la 16.07.2021, ora  16.00 

 

(inclusiv în zilele de sâmbătă  și duminică)

Evaluarea dosarelor de recrutare 

 

Verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor de  participare la concurs, precum și acordarea punctajului aferent  candidaților declarați „promovat”

28.07.2021
Afișarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de  participare la concurs, precum și a tabelului nominal cu  rezultatele obținute de candidații care au promovat proba de  evaluare a dosarelor de recrutare 

 

Afișarea se realizează la sediul M.A.I. precum și pe pagina de  internet a instituției

28.07.2021
Formularea contestațiilor 

 

Contestațiile se depun în format electronic, la adresa de e-mail  a Direcției Generale Management Resurse Umane serviciul3.dgmru@mai.gov.ro

În termen de 24 de ore de la  afișarea rezultatului la  proba evaluarea dosarelor  de recrutare
Soluționarea contestațiilor În termen de 2 zile  

 

lucrătoare de la expirarea  termenului de depunere a  contestațiilor

Afișarea rezultatelor la contestații Imediat după soluționarea  contestațiilor, la sediul  M.A.I. și pe pagina de  

 

internet a instituției

 

Activitate  Termen/Perioada/Observații
Depunerea proiectului managerial 

 

Proiectul se întocmește conform structurii prevăzută de Anexa  nr. 3din Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, cu modificările și  completările ulterioare. 

Se depune în format electronic, la adresa de e-mail a Direcției  Generale Management Resurse Umane serviciul3.dgmru@mai.gov.ro. 

Atenție! Participarea la proba interviului este condiționată  de depunerea proiectului managerial în termenul solicitat.

Până la 29.07.2021, ora  16.00
Instructajul candidaților  În data de 05.08.2021, ora  12.30, la sediul M.A.I.
Desfășurarea probei interviu  În data de 05.08.2021, ora  13:00
Afișarea rezultatului la proba interviu 

 

Afișarea se realizează la sediul M.A.I. precum și pe pagina de  internet a instituției

05.08.2021
Formularea contestațiilor 

 

Contestațiile se depun în format electronic, la adresa de e-mail  a Direcției Generale Management Resurse Umane  serviciul3.dgmru@mai.gov.ro

În termen de 24 de ore de la  afișarea rezultatului la  proba evaluarea dosarelor  de recrutare
Soluționarea contestațiilor În termen de 2 zile  

 

lucrătoare de la expirarea  termenului de depunere a  contestațiilor

Afișarea rezultatelor la contestații Imediat după soluționarea  contestațiilor, la sediul  M.A.I. și pe pagina de  

 

internet a instituției

Afișarea rezultatului final al concursului Imediat după expirarea  termenului de formulare a  contestațiilor la proba  

 

interviu sau concomitent cu  afișarea rezultatelor la  contestații, la sediul M.A.I.  și pe pagina de internet a  instituției

F. Alte informații de interes

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa 3 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, cu  modificările și completările ulterioare, fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către  candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate, la  sediul Direcției Generale Management Resurse Umane, din Intrarea Cristian Popișteanu, nr. 1-3,  intrarea D, sector 1 – tel. int. 11674/10936. 

Înștiințarea candidaților, referitor la data, ora și locația desfășurării evaluării psihologice, se  va face în timp util, prin postare la sediul M.A.I. precum și pe pagina de internet a instituției.  În condițiile prevederilor art. 19 alin. (1) din O.u.G. nr. 76/2016, cu modificările și  completările ulterioare, se vor efectua verificări pentru evaluarea integrității profesionale. Motivarea deciziei adoptate în baza rezultatului verificărilor nu se comunică. Candidatul declarat „admis” va depune documentele din dosarul de recrutare. După caz,  copiile acestora se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către 

secretarul comisiei de concurs și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie  candidatului după certificarea copiilor. 

Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care nu se mai  realizează copii de către secretarul comisiei de concurs. 

În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau  nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în  situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului  se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu  există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat «admis» la concurs, se  poate organiza un nou concurs, potrivit prevederilor art. 571alin. (5) din Anexa 3 la Ordinul m.a.i.  nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare 

În situația în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulți  candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în  specialitatea postului vizat a fi ocupat. 

În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului, este  declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi  ocupat. 

În situația în care nu se reușește departajarea candidaților pe aceste criterii, președintele  comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaților și rezultatele obținute  la interviu, pe fiecare item, și decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „admis”. La concurs pot participa numai candidații ale căror dosare sunt complet și corect întocmite. 

Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține  la interior 11674/10936, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 16.00. 

Bugetul.ro

Intra in discutie:
Pentru a putea intra in discutie trebuie sa fii autentificat ca utilizator CorectNews.
Daca nu ai cont, da click aici. Daca ai deja cont, da click aici.

Twitter is down for the moment!

CorectBusinessbeta

Afla tot despre business din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectPoliticsbeta

Afla tot despre politica in cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSocialbeta

Afla tot despre societate in cele 8 sectiuni ale site-ului AICI

CorectScITbeta

Afla tot despre stiinta din cele 5 sectiuni ale site-ului AICI

CorectSportsbeta

Afla tot despre sport din cele 9 sectiuni ale site-ului AICI

CorectLifestylebeta

Afla tot despre felul de trai din cele 7 sectiuni ale site-ului AICI

CorectArtsbeta

Afla tot despre arta in cele 6 sectiuni ale site-ului AICI

CorectDiasporabeta

Afla tot despre diaspora din cele 4 sectiuni ale site-ului AICI

CorectBooks »

Cumpara carti digitale la un pret mult mai bun decat cele clasice!

CorectBazaar »

Schimbi, vinzi si cumperi orice

Urmareste-ne pe:

© Copyright Corect 2010. Toate drepturile rezervate.